כללי

1. אפליקציית "360" (להלן – "האפליקציה") מציעה למשתמשים מידע ותכנים מקוריים ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ו/או מידע נוסף בתחומים שונים ומגוונים. כמו כן, שומרת לעצמה האפליקציה את האפשרות לנהל חנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן – "השירותים").

2. השימוש באפליקציה, לרבות השירותים המוצעים במסגרתה (להלן: "השימוש"), כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"). האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. התקנת האפליקציה, וכן כל שימוש וצפייה בה, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש.

3. תנאי השימוש באפליקציה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

4. בתנאים אלו יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:    

"השותפות" – עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלת.          

"משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאפליקציה.          

"מידע" ו/או "תוכן" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באפליקציה, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, סרטונים, קבצים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב, העיבוד והעריכה של כל אלה.  

"מוצר" – כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר השותפות להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.       

קניין רוחני

5. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לשותפות ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים למטרות פרטיות בלבד של המשתמש.

6. סימני המסחר והתכנים של צדדים שלישיים באפליקציה, לרבות מפרסמים, הינם קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעל הזכויות בתכנים.

7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו ו/או בחלק ממנו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של השותפות, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים, לפי העניין.

8. בעת העברת תכנים על ידי משתמש לאפליקציה, המשתמש מצהיר ומאשר כי הפרטים שהוא מסר נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן שנשלח על ידו הן בבעלותו או בבעלות גורם המיוצג על ידו. במשלוח מידע ו/או תכנים לשותפות הנך מעניק לשותפות רשיון חינם, כלל עולמי בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בתוכן שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא השותפות לנכון, באופן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תכנים של אפליקציות ו/או אתרים אחרים

9. חלקים שונים מהמידע ומהתכנים באפליקציה מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). השותפות אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים ו/או בערוצי האפליקציה המופעלים על ידי צדדים שלישיים. הצפייה ו/או השימוש באתרים האחרים, גם אם נעשתה באמצעות קישור דרך האפליקציה, כפופה לתנאי השימוש, תקנונים ו/או מדיניות הפרטיות אשר נקבעו על ידי האתרים האחרים ומומלץ בזאת למשתמש לקרוא היטב תנאים אלו בטרם הצפייה ו/או השימוש באתרים אחרים אשר נעשים על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לשותפות יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה.

10. שימוש באפליקציה או בכל מדור של האפליקציה להם יוחד תקנון שימוש ייעודי בנוסף לתנאים אלו, משמעה הסכמתו המלאה של המשתמש להוראות התקנונים הייעודיים המוצבים באפליקציה ו/או בכל מדור באפליקציה, בנוסף להסכמתו לאמור בתנאים אלו.

תנאי השימוש במידע

11. זכות השימוש במידע הינה למטרותיו האישיות והפרטיות של המשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, בתמורה או ללא תמורה.

12. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האפליקציה בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האפליקציה והשותפות.

13. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באפליקציה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

14. המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.

15. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באפליקציה שלא בהתאם לתנאי האפליקציה ותנאי שימוש אלו – אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של השותפות, מראש ובכתב.

16. המשתמש מתחייב כדלקמן:

  • לא לאחסן את המידע באפליקציות ו/או אתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  • לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע.
  • לא להפעיל או לאפשר הפעלה של יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה.
  • לא לעשות שימוש מסחרי במידע.
  • לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

17. מבלי לגרוע מכלליות האיסורים המפורטים לעיל, המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש, קישור, הצגה או פרסום של מידע ו/או תכנים מהאפליקציה, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את השותפות בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 אחריות מוגבלת

18. באפליקציה מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. השותפות אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באפליקציה.

19. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהשותפות אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.

20. חלק מהמידע המתפרסם באפליקציה הנו בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידי המשתמש. השותפות לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת. כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.

21. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהשותפות פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או שיבושים ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באפליקציה. מבלי לגרוע מכלליות האמור היעדר האחריות מתייחס, בין היתר, גם למידע הבא: מחירים, מחירונים, מפות, כתובות, שערי מניות, שער חליפין, שימוש במנועי חיפוש, מודעות וכו'.

22. השותפות אינה מתחייבת, כי השימוש באפליקציה ובמידע המפורסם בה ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.

23. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.

24. הפרסום באפליקציה כולל גם תגובות ו/או מידע שמתפרסמים באפליקציה על ידי משתמשים. השותפות אינה אחראית למידע ו/או לדעות ו/או לתגובות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ולא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, למידע ו/או לתגובות ו/או לדעות כאמור, או לכל תוצאה של שימוש באלה.

25. השותפות, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

26. השותפות תהיה רשאית לשנות כל היבט הכרוך באפליקציה – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש ו/או בכלל. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

27. המשתמש מסכים שהשותפות תכלול פרסום באפליקציה בכל דרך ואופן שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או שיתופי פעולה עם גורמים מפרסמים ו/או בכל דרך אחרת ו/או נוספת שהשותפות תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פרסום קולי; וידאו וכו'.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ("טוקבקים") ו/או הודעות באפליקציה

28. המשתמש רשאי להשתתף בפורומים שבאפליקציה (להלן – "הפורומים") בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי השותפות, ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן – "התגובות").

29. בהשתמשו באפליקציה ובמתן הסכמתו לתנאי שימוש אלו, המשתמש מצהיר ומאשר כי השותפות אינה חייבת ואינה מתחייבת לבדוק את התגובות ו/או לערוך אותן ו/או לסנן אותן מראש או בכלל וכי הן מופיעות באפליקציה כפי שהן, מבלי שהשותפות מתחייבת לבדוק ו/או בודקת את נכונותן, תוכנן או כל היבט אחר שלהן. השותפות לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, הטעייה, דבר שקר, סילוף, אי דיוק, זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, אמינות המידע ו/או כל היבט אחר של התכנים המופיעים הפורומים ו/או בתגובות ו/או בכל מקום אחר באפליקציה ו/או כל נזק מכל מין וסוג, שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או קריאה בפורומים ו/או בתגובות.

30. המשתמש מתחייב, כי תגובות מטעמו באפליקציה יהיו בהתאם להוראות כל דין, לא יכללו כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או חומר המסייע, תומך, ומנחה לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע ו/או גורם לפגיעה בפרטיות ו/או כל חומר שאסור לפרסום עפ"י דין ו/או כל חומר המהווה הטעייה של צרכנים, כמשמעות הדברים בדין בכלל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בפרט ו/או חומר העלול לגרום נזקים לשותפות ו/או לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

31. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי השותפות רשאית לערוך, לשנות, לתקן, לצמצם, לשכתב, להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

32. המשתמש, בביצוע פעולת מסירת התגובות של המשתמש לאפליקציה, מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים נשוא התגובות, והוא מרשה, בעצם מסירת התכנים לאפליקציה, לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם ו/או הסרתם מהאפליקציה ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לשותפות ו/או שאינה קשורה לשותפות.

33. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי השותפות תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וכי אינה מתחייבת כלל לאפשר קיום הפורומים והעלאת תגובות באתר בכלל או ביחס לתכנים וכתבות ספציפיים בפרט.

34. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל תגובה, מודעה או חומר אחר שיעביר לאפליקציה ו/או לשותפות נבדק על ידו והוא אינו כולל דבר שיש בו חשש כי הוא עלול להזיק, באופן זמני או קבוע, למערכות ו/או למחשבי השותפות ובכלל זה יוודא ויבטיח שלא יועברו לאפליקציה ו/או לשותפות "וירוסים" מכל סוג שהוא על ידי תכנים ו/או קבצים המועברים על ידו או על ידי מי מטעמו. מבלי לגרוע מחובת הפיצוי והשיפוי הכללית בגין הפרת תנאי שימוש אלה והדין, המשתמש ישפה ויפצה את השותפות בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרתו של סעיף זה.

35. השותפות תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות סעיף ‏30 את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ותהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לרשויות אכיפת החוק ו/או לכל גורם שייפגע מפרסום ו/או תגובה ו/או תכנים כלשהם שיועלו על ידי המשתמש. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי השותפות בעניין זה.

36. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את השותפות בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך-דין.

מנגנון הודעה והסרה

מבלי לגרוע מהגבלת האחריות ומהוראות ‏28 עד ‏36 לעיל, בשל המספר הרב של התגובות, ההודעות והתכנים המועלים לאפליקציה על-ידי משתמשים, אין ביכולתה של השותפות לבחון אותם ולנטרם בזמן אמת, לרבות בכל הנוגע להפרות של לשון הרע, הוצאת דיבה, הפרת זכויות, הפרת צווים שיפוטיים, הפרות של הדין ועוד. על כן, ככל שמשתמש ו/או בעל זכויות יוצרים ו/או צד שלישי כלשהו רואה את עצמו נפגע מתכנים אלו, אזי הוא מתבקש לפנות בהקדם לשותפות באמצעות שירות הלקוחות של האפליקציה בכתובת contact@360.co.il ולהסב את תשומת לבה להפרה. במקרה כזה, השותפות תסיר את התוכן הבעייתי בהקדם האפשרי בהתאם ליכולתה ובכפוף לאילוציה, ולמשתמש הנפגע, כמו גם למשתמש שפרסם את התכנים, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי השותפות בעניין זה.

שירות דיוור, לרבות דיוור פרסומי

השותפות מציעה שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם קבלת דיוור חדשותי ו/או כללי ו/או פרסומי ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שייקבעו על ידי השותפות מעת לעת (להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף אין בהם תוכן חדשותי כלל אלא פרסומי ו/או שיווקי בלבד. בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתו לתנאי שימוש אלו, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו ע"י השותפות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך טכנולוגית ו/או עתידית רלוונטית. המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האפליקציה כמפורט בכתובת contact@360.co.il. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האפליקציה.

תכנים מסחריים

האפליקציה כוללת תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בסרטונים, באמצעים קוליים או בכל אמצעי אחר (להלן: "התכנים המסחריים").

השותפות לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באפליקציה. השותפות אינה עורכת או בודקת את תוכן הפרסומים או את נכונותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. הפרסומים באפליקציה אינם מהווים המלצה או עידוד מטעם השותפות לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באפליקציה תבוצע ישירות בין המשתמש לבין המפרסם. השותפות אינה צד לעיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים או לטובין שיוצעו ו/או ירכשו במסגרת התכנים המסחריים.

הגנת הפרטיות

37. השותפות תהיה רשאית להתנות את השימוש באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באפליקציה ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתה. המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור את הפרטים, אולם ככל שהמשתמש לא ימסור את הנתונים המבוקשים, תהיה השותפות רשאית למנוע מהמשתמש להשתמש באפליקציה ו/או באזורים מסוימים באפליקציה, ו/או להשתמש בשירותים שונים באפליקציה, עפ"י שקול דעתה הבלעדי של השותפות.

38. במסירת פרטיו ו/או מיקומו מאשר המשתמש לשותפות לשמור את הפרטים שיימסרו על ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו במאגר המידע אשר בבעלות השותפות ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין, לרבות לצורך מסירת דברי פרסומת מטעם גופים מסחריים למשתמש. המשתמש יהיה רשאי לבקש הסרתו ממאגר המידע ו/או להודיע על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת וזאת באמצעות פנייה לשותפות.

39. חיבור לאפליקציה באמצעות רשתות חברתיות עשוי להעביר לאפליקציה מידע (לרבות שם, תמונה, אי-מייל ומידע נוסף) בהתאם למאפיינים ולהגדרות שנקבעו על ידי המשתמש באותן רשתות חברתיות.

40. השותפות משתמשת באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתה של השותפות לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד השותפות בעניין זה, וזאת בתנאי שהשותפות נקטה אמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.

41. השותפות תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באפליקציה, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באפליקציה ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי השותפות או על ידי צדדים שלישיים. השותפות רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לצרכי השותפות ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים וזאת בכפוף לכך שמידע המועבר לצדדים שלישיים שאינם קשורים לשותפות במישרין או בעקיפין לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

42. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאפליקציה ו/או בעת שימוש באפליקציה, השותפות תהיה רשאית "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה (המכונים "cookies" או דומיהם), אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באפליקציות ו/או אתרים (להלן: "עוגיות"). ככל שהמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו להגדיר זאת במסגרת הדפדפן – אקספולרר ו/או נטסקייפ ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה. מלוא האחריות להסרת העוגיות תחול על המשתמש בלבד.

43. השותפות לא תמסור פרטים אישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אך תהיה רשאית להעביר פרטים לא אישיים אחרים כגון המידע המצטבר באמצעות "cookies" או תוכנות דומות אחרות לצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום אינטראקטיביות, חברות המספקות לשותפות ניתוחים סטטיסטיים וכדומה.

משלוח תכנים למייל האדום 

44. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן המשתמש מאשר בזאת כי הפרטים הנמסרים במסגרת שימוש ב"מייל האדום" נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידו לאפליקציה באמצעות טופס זה, הינן בבעלותו או בבעלות גורם המיוצג על ידו או ניתנה לו הרשאה להעניק את זכויות השימוש הבלתי מוגבלות בחומר המועבר, הכל כמפורט להלן.

45. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל תוכן שהוא מעביר נבדק על ידו והוא אינו כולל דבר שיש בו חשש כי הוא עלול להזיק למערכות ו/או למחשבי השותפות ובכלל זה "וירוסים" מכל סוג שהוא. המשתמש ישפה ויפצה את השותפות בגין כל נזק שייגרם לה בשל הפרתו של סעיף זה.

46. ידוע למשתמש כי משלוח החומר לאפליקציה מהווה רישיון חינם, כלל עולמי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל וזמן שתמצא השותפות לנכון, והמשתמש מתיר לשותפות לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות בדיקתו ו/או עריכתו ו/או עיבודו ו/או העברתו לצדדים שלישיים ו/או עשיית שימוש בחומר ללא כל הגבלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

47. המשתמש יודע ומסכים שלא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף עבור מסירת החומר שנשלח וכי השותפות אינה מתחייבת לפרסם או לא לפרסם את החומר המועבר ו/או את חלקו ו/או את שמו של המשתמש כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה).

48. במידה והמשתמש חותם בשם ארגון, הוא מצהיר כי הננו מוסמך לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.

רכישת מוצר באפליקציה

49. בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באפליקציה את הפרטים הנדרשים ע"י השותפות, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/ קבלה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של השותפות, כמפורט לעיל.

50. חל איסור חוקי על מסירת פרטים כוזבים.

51. לאחר מכן, יופנה המשתמש לתשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או בכל דרך אחרת שתאפשר השותפות, אשר לאחריו יקבל המשתמש הודעת אישור על ביצוע הזמנתו (להלן: "מסמך פרטי העסקה"). מסמך פרטי העסקה  יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. על המשתמש לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות השותפות והיא אינה מתחייבת לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. השותפות לא תוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה. פרטים בדבר הזמנות שבוצעו ניתן לברר במוקד הטלפוני של השותפות בשעות הפעילות של המוקד. 

52. חיוב כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי אחר שתאפשר השותפות, של המשתמש ייעשה רק במקרה שהמוצר זמין במלאי. במקרה שהמוצר אינו זמין במלאי תישלח השותפות הודעת ביטול הזמנה לדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה. השותפות אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי, בזמן ההזמנה ו/או בכלל.

53. האחריות המלאה למוצר המוצע לרכישה באפליקציה, לרבות אספקתו, תקינותו, טיבו ואיכותו, הינה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצר.

שימוש בכרטיס אשראי

54. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי השותפות, תשלום התמורה בגין המוצר יבוצע בתשלום אחד בלבד.

55. המחירים באפליקציה כוללים מע"מ ודמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש.

56. רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים. לשותפות נתונה הזכות בכל עת לאפשר רכישת מוצרים גם באמצעות אמצעי תשלום אחר.

57. אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגידו מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, למעט כרטיס אשראי מסוג דיינרס, או באמצעי תשלום אחר שהשותפות תאפשר השימוש בו לצורך זה, הם בלבד רשאים לבצע רכישת מוצרים באפליקציה.

58. בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באפליקציה.

59. המידע באפליקציה מאובטח ומוגן על פי תקן PCI  בינלאומי.

 אספקה ומשלוח המוצר

60. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.

61. השותפות תדאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול  על המשתמש.

62. המוצר יישלח באמצעות דואר ישראל, או באמצעות כל חברת דיוור אחרת שתקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות (להלן: "חברת הדיוור"), ויגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באפליקציה. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור.

63. היה והמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, יישלח משלוח נוסף ללא תשלום, בכפוף לזמינות המוצר במלאי באותה עת.

64. דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתה, מפעם לפעם, את האזורים בהם היא מספקת את מוצריה מבלי להודיע על כך מראש.

65. השותפות לא תהיה אחראית לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתה של השותפות לרבות שביתות, השבתות וכד'.

66. השותפות תהיה רשאית לקבוע בכל עת דרכים נוספות לאספקת ו/או משלוח המוצרים.

מדיניות החזרים/ ביטול עסקה

67. ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באפליקציה יעשה בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א- 1981  והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן: "החוק").

68. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14 ג לחוק.

69. הודעת ביטול – משתמש רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה למייל: contact@360.co.il ו/או  בדואר רשום לכתובת: רחוב השלושה 2 ת"א 61520  (להלן: "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבע עשר) יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. בעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, יחל מנין 14 הימים בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

70. תוצאות הביטול:

  • ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה או אי אספקה במועד (סעיף 14(ה)א לחוק) – השותפות תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי השותפות, תשיב למשתמש את כל מחיר התמורה בגין המוצר, ללא דמי ביטול.
  • ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל (סעיף 14(ה)ב לחוק) – השותפות תבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי השותפות, תשיב למשתמש את מחיר התמורה בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100₪, לפי הנמוך מבניהם.
  • משתמש שביטל עסקה ישיב את המוצר בדואר רשום למשרדי השותפות באריזתו המקורית כשהוא במצב חדש ולא נעשה בו שום שימוש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות השותפות לעמוד על נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

71. זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף להחזר המוצר לשותפות כשהוא שלם ותקין.

כללי

72. מובהר בזאת, כי רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את השותפות.

73. השותפות שומרת על זכותה לשנות את הוראות ותנאי השימוש באפליקציה מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו.

74. המשתמש מצהיר  ומתחייב כי הוא מודע לתנאי השימוש באפליקציה ומסכים להוראותיהם, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות.

75. תנאי שימוש אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין השותפות ו/או מי מטעמה.

76. בשימושו באפליקציה מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאפליקציה תלויה מטבעה בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. השותפות אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האפליקציה ו/או לתקינות פעילות האפליקציה.

77. השימוש באפליקציה נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. השותפות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באפליקציה ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה תגובה ו/או הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את שימוש המשתמש באפליקציה.

78. השותפות נוקטת אמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באפליקציה. עם זאת, האפליקציה חשופה לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיה. שימוש באפליקציה משחרר את השותפות ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באפליקציה ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האפליקציה כדי לחשוף מידע על משתמשים.

79. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את השותפות בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ו/או פגיעה בזכויות השותפות ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי אגב שימוש המשתמש באפליקציה.

80. השותפות שומרת לעצמה את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תנאי השימוש ו/או להפסיק את פעילות האפליקציה ו/או חלק מפעילות האפליקציה – בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

81. השותפות תהיה רשאית בכל עת לגבות תשלומים בגין השימוש באפליקציה ו/או השירותים המוצעים באפליקציה וזאת לאחר פרסום מוקדם באפליקציה של 10 ימים טרם תחילת הגבייה. מובהר בפורש כי לא חלה על השותפות כל חובה לספק את שירותי האפליקציה ללא תמורה בכלל ולמשתמשים בפרט.

82. המשתמש באפליקציה מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד השותפות תוגבל לתקופה של 5 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באפליקציה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באפליקציה. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

83. כל השתהות של השותפות בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של השותפות מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

84. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באפליקציה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

85. השותפות תהיה רשאית לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באפליקציה במידה והמשתמש השתמש באפליקציה ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאים אלו ו/או בשל שימוש לא ראוי באפליקציה ו/או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.     

 

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאפליקציה מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד השותפות ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים לעיל, הנך נדרש בזאת להימנע מכל שימוש באפליקציה.