בעלת השליטה בבנק הפועלים שרי אריסון החליטה למכור שיעור של 49 אחוזים ממניותיה בבנק לחברה מצפון אמריקה – כך עולה מהודעה שנשלחה הבוקר (יום א') מטעם חברת "אריסון החזקות (1998) בע"מ לבנק הפועלים.

הודעתה של שרי אריסון לבנק הפועלים ( )

לפי ההודעה, ביום שלישי בשבוע שעבר, נחתם מזכר הבנות בין בלתי מחייב בין אריסון לבין חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה שבמסגרתו פרטי הרכישה של 49% מההון המונפק והנפרע של "אריסון החזקות" המחזיקה בגרעין השליטה בבנק הפועלים.

התמורה הכוללת של המכירה תעשה על פי חישוב של שיתבסס על שווי של 24.82 שקלים חדשים למניית בנק, הגנת תשואה מינימאלית למשקיעים באריסון החזקות והוראות אחרות כפי שייקבעו בהסכם המחייב שייעשה בין הצדדים בהמשך. בנוסף, מזכר ההבנות כעולל גם זכות לנציגות בדירקטוריונים.

בהודעה שפורסמה הבוקר נוספה הבהרה שלפיה מזכר ההבנות אינו מחייב, כאמור, וכי אין ודאות שהעסקה תושלם. "העסקה נשוא מזכר ההבנות כפופה לבדיקת נאותות של המשקיעים, חתימה על הסכם מחייב ותנאי השלמה מקובלים, הכוללים קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים, לרבות מבנק ישראל", לשון ההודעה.

נושאים קשורים: